Obchodné a reklamačné podmienky, právna doložka

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.), v platnom znení a vzťahuje sa na spotrebný tovar v našom obchode.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 46 118 896, DIČ: 202 323 6941,  IČ DPH: SK202 323 6941 (ďalej len “Predávajúci”) s prevádzkou na adrese VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, Trenčín, 911 01

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím od prepravnej spoločnosti súhlasí s týmto obchodným a reklamačným poriadkom.


Obchodné podmienky

Dodacia lehota
Tovar, ktorý je skladom Vám v prípade jeho zaslania kuriérom alebo poštou expedujeme do 24 hodín od potvrdenia objednávky v pracovných dňoch na akúkoľvek adresu v SR, ak bola objednávka prijatá do 14:00 hod. toho istého dňa. Tovar, ktorý skladom nie je alebo objednávka bola prijatá po 14:00 hod., expedujeme obvykle nasledujúci pracovný deň, prípadne podľa dostupnosti tovaru od dodávateľa. V prípade dlhšej dodacej lehoty Vás budeme o presnom dátume expedície tovaru informovať najbližší pracovný deň pri telefonickom potvrdení objednávky.

V prípade objednávky s platbou pred doručením tovaru, je dodacia lehota dlhšia, zväčša jeden deň od nabehnutia finančných prostriedkov na náš účet, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Spôsob platby a dodania tovaru

    Na dobierku kuriérom UPS

    Tovar Vám bude zaslaný prepravnou spoločnosťou UPS, ktorej vodič Vám balík s tovarom odovzdá do vlastných rúk nasledujúci pracovný deň po odoslaní, v dobe medzi 8.00 až 17:00 hod. Presnú hodinu stanoviť nie je možné. Ide o kvalitného a spoľahlivého dopravcu s možnosťou sledovať cestu zásielky. Cena za doručenie na dobierku je 5,50 EUR s DPH.

    Pri neprevzatí balíka od SPS a pri vrátení balíka späť na prevádzku do TN pri opätovnom znovudoručení účtujeme prepravné náklady, ktoré sú vo výške 10,- EUR s DPH + znovudoručenie 5,50 EUR s DPH.

    Slovenskou poštou
    Tovar Vám bude zaslaný Slovenskou poštou, ak objednaný tovar nepresiahne hodnotu 20,00 EUR s DPH a bude vopred uhradený platobnou kartou, internet bankingom alebo bankovým prevodom. Cena za doručenie je 2 EUR s DPH. Po prijatí platby Vás budeme informovať o odoslaní zásielky.

    Elektronickým bankovníctvom (TatraPay)

    Pri voľbe platby cez elektronické bankovníctvo systém automaticky vygeneruje variabilný symbol a čiastku k úhrade, pošle ju do internet bankingu, kde sa platba uskutoční z Vášho účtu v danej banke alebo priamo z Vašej platobnej karty. Po identifikácii platby na našom účte Vám bude obratom tovar zaslaný prepravnou spoločnosťou UPS, ktorej vodič Vám balík s tovarom odovzdá do vlastných rúk nasledujúci pracovný deň po odoslaní, v dobe medzi 8.00 až 17:00 hod. Presnú hodinu stanoviť nie je možné. Ide o kvalitného a spoľahlivého dopravcu s možnosťou sledovať cestu zásielky. Cena za doručenie je 4 EUR s DPH. Po prijatí platby Vás budeme informovať o odoslaní zásielky.

    Bankovým prevodom s platbou pred doručením tovaru
    Pri voľbe platby bankovým prevodom pred doručením tovaru od nás obdržíte faktúru a variabilný symbol platby, ktorý Vás bude následne identifikovať. Čiastku prosím preveďte na náš účet číslo 292 2833 948/1100 vedený v Tatra banke alebo platbu uhraďte poštovou poukážkou. Po identifikácii platby na našom účte Vám bude obratom tovar zaslaný prepravnou spoločnosťou UPS, ktorej vodič Vám balík s tovarom odovzdá do vlastných rúk nasledujúci pracovný deň po odoslaní, v dobe medzi 8.00 až 17:00 hod. Presnú hodinu stanoviť nie je možné. Ide o kvalitného a spoľahlivého dopravcu s možnosťou sledovať cestu zásielky. Cena za doručenie je 4 EUR s DPH. Po prijatí platby Vás budeme informovať o odoslaní zásielky.
    Bankovým prevodom s platbou po doručení tovaru
    Pri voľbe platby bankovým prevodom po doručení tovaru od nás obdržíte faktúru, variabilný symbol platby, ktorý Vás bude následne identifikovať a objednaný tovar. Čiastku prosím preveďte na náš účet číslo 292 2833 948/1100 vedený v Tatra banke alebo platbu uhraďte poštovou poukážkou. Tovar Vám bude zaslaný prepravnou spoločnosťou UPS, ktorej vodič Vám balík s tovarom odovzdá do vlastných rúk nasledujúci pracovný deň po odoslaní, v dobe medzi 8.00 až 17:00 hod. Presnú hodinu stanoviť nie je možné. Ide o kvalitného a spoľahlivého dopravcu s možnosťou sledovať cestu zásielky. Cena za doručenie je 4 EUR s DPH. Tento spôsob platby platí výhradne len pre štátne inštitúcie.

    Osobný odber v našej kancelárii
    Pri voľbe osobného odberu tovar zaplatíte v hotovosti pri prevziatí zásielky v našej kancelárii.

Internetová objednávka
Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď, ktorá obsahuje informácie o úspešnom prijatí, spôsobe ďalšej komunikácie a presnej špecifikácii objednaného tovaru vrátane cien. Potvrdenie objednávky je uskutočnené e-mailom, faxom alebo telefonicky zamestnancom spoločnosti VLan s.r.o.

Platnosť cien

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Predávajú má právo už potvrdenú objednávku zrušiť v prípade, že sa ukáže, že tovar nie je z technických dôvodov možné dodať v dodacej lehote, alebo ak predávajúci alebo jeho dodávatelia tovaru prestali vyrábať, prípadne dodávať, tovar bol vypredaný, bolo dočasne nedostupné, alebo existujú iné prekážky, stojace mimo vôli predávajúceho, pre ktoré nie je možné riadne a včas dodať tovar. V takom prípade predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (iného tovaru či iného plnenia, iná dodacia lehota). Ak nedôjde k dohode, má predávajúci alebo kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu úplne alebo čiastočne úhrady a od zmluvy odstúpil alebo predávajúci objednávku zrušil, vráti predávajú kupujúcemu bez zbytočného odkladu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní bankovým prevodom na jeho účet, alebo spôsobom, ktorým peňažné prostriedky prijal.


Ceny tovaru sú denne aktualizované, je možné si ich overiť u jednotlivých položiek a platné sú v momente objednania. Ku zmene ceny v už prijatej objednávke môže prísť v prípade, kedy nezávisle na našej vôli dôjde k zmene predajnej ceny objednaného tovaru, predovšetkým zmenou v cenníku vydaného dovozcom.

 

Platnosť akciových ponúk
Akciové ponuky platia do vypredania skladových zásob ak nie je určené inak.

Daňový doklad
Daňový doklad ktorý je obsahom zásielky, slúži zároveň ako záručný list.
Reklamačné podmienky Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru.

V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné závady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim. Zjavné závady, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.


Podpisom prepravného listu v prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou, kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené behom prepravy nebude braný ohľad. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky ani pri zbežnej prehliadke, nebolo zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 3 dní od prevzatia tovaru.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane užívateľskej príručky (manuálu k obsluhe). V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu). Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do zariadenia, či poškodením spôsobeným vyššou mocou. Rovnako bude postupované v prípade vzniku vady v dôsledku prepätia v rozvodnej sieti. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami, alebo nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.


Predávajúci v prípade prevzatia tovaru na reklamáciu neručí za obsah uložených dát a nastavení prístroja.


V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.


Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii). Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov. Ak je kupujúcím iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, platia pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Záručná lehota je skrátená na 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním senzora. Kalibrácia prístroja alebo výmena senzora sa nepovažujú za záručnú opravu.

Pre platnosť záruky je nevyhnutné, aby bol zakúpený alkohol tester pravidelne kalibrovaný každých 6 mesiacov spoločnosťou VLan s,r,o,  V opačnom prípade záruka na uvedený tovar padá.


Vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je autorizovaný servis na adrese VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, Trenčín, 911 01. Kontakty na autorizovaný servis podľa výrobcu produktu sú uvedené na záručnom liste alebo na internetovej stránke www.tester.sk/clanok/kontakt. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo zaslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou (prepravná spoločnosť, pošta a pod.).


V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou* - na náklady kupujúceho – na adresu reklamačného oddelenia predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

  • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo
  • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo
  • reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu v autorizovanom servise, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

V prípade zaslania závadného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu tovaru, pokiaľ nebude vhodne zabalený a dodaný s požadovaným súčasťami a príslušenstvom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslané na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.

 

Kalibrácia

Kalibrácia sa nepovažuje za záručnú opravu a je spoplatnená podľa cenníka uvedeného na www stránke predávajúceho. Kalibrácia je potrebná pre zabezpečenie presnosti prístroja. Každý nový prístroj predávaný spoločnosťou VLan s.r.o. je pred expedíciou kalibrovaný.

Následné kalibrácie alkohol testerov môžu byť spoplatnené aj v prípade neúspešnej kalibrácie spôsobenej vadou prístroja alebo jeho prirodzeným opotrebením.

Kalibrácia detektorov je nevratný proces, kde po jeho spustení nieje možné detektor uviesť do pôvodného stavu pred kalibráciou. Môže sa preto stať, že pri kalibrácií je zistené, že detektor nieje možné skalibrovať. Potom je možná len výmena čidla a následná ďalšia kalibrácia.

 

Storno objednávky

Objednávku môžete telefonicky (032/381 00 75) prípadne e-mailom na objednavky@tester.sk stornovať do chvíle, než naši operátori s Vami naplánujú dopravu tovaru k Vám. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú obdržíte na Váš kontaktný e-mail pri úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu!

V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

    tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.


V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka do 15 dní prevedená späť na jeho účet.

Možnosť odstúpenia od zmluvy sa ďalej nevzťahuje na:

    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia
    na dodávku spotrebného tovaru, ako sú napríklad akumulátory, atď.
    na tovar zakúpený za účelom ďalšieho predaja a v rámci podnikateľskej činnosti


V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť po predchádzajúcej dohode s dodávateľom (tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený). Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný storno poplatok vo výške 20% z predajnej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci žiada o výmenu za iný tovar, môže byť stornopoplatok znížený až na 5% z predajnej ceny.

Na vrátenie bezvadného tovaru, ktorý bol zakúpený priamo v kancelárii dodávateľa nevzniká kupujúcemu žiadny nárok.

Adresa pre osobné vrátenie tovaru osobne alebo formou zásielky:
VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, tel: 032/381 00 75, fax: 032/23 01 681, alebo na e-mailovej adrese objednavky@tester.sk

Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez závad.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ich predvádzanej reklame očakávané.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou.

Záverečné ustanovenia

Práva zo zodpovednosti za závady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak nebola uplatnené v záručnej dobe.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky získavajú účinnosť od 1.4.2011. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.

 

Právna doložka spoločnosti VLan s.r.o.

Pre spoločnosť VLan s.r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený i na ochranu ich osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (DIČ), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Všetky údaje získané od zákazníkov užíva spoločnosť VLan s.r.o. výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť VLan s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Ak sa Kupujúci rozhodne vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môže o jeho vymazanie požiadať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. O vymazaní e-mailovej adresy bude Kupujúci informovaný.

Využívaním internetového obchodu www.tester.sk Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti VLan s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť VLan s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť VLan s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť VLan s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť VLan s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti VLan s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti VLan s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Dnes je 22.April 2018, meniny má Slavomír, zajtra Vojtech
032/381 00 75

Je možné piť alkohol a nenafúkať?